اخبار ۲

تصویب مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT)

مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت از سوی شورای گسترش وزارتخانه تصویب و از مهر یا بهمن امسال دانشجو پذیرفته خواهد شد. هدف این رشته شناسایی و تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران سطوح مختلف سلامت با به کارگیری ابزارها و تکنیک های فناوری اطلاعات و القای تفکر مراقبت بهداشتی مبتنی بر اطلاعات در سازمان های مراقبت بهداشتی درمانی و گسترش دانش اطلاعات مراقبت بهداشتی بر پایه پژوهش می باشد.

ادامه مطلب