اخبار

کلاهبرداری تلفنی

کلاهبرداری تلفنی جدید

نظر به شیوع کلاهبرداری های تکراری از طریق تماس تلفنی و کشاندن همکاران به پای خودپردازهای بانکی، برای چندمین بار تاکید می گردد از هرگونه پاسخ به اینگونه تماس ها با هر عنوان خودداری نمایند