انتصابات

انتصاب دکتر محمدصادق سلطان محمدزاده به عنوان مشاور اجرایی و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

طی حکمی از سوی دکترشهرام حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکترمحمدصادق سلطان محمد زاده به عنوان مشاور اجرایی و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب