پرسش‌های متداول


درخواست کارشناسان دانشگاه جهت دریافت پست الکترونیکی به چه صورت می باشد؟

کارشناسان دانشگاه جهت دریافت پست الکترونیکی می بایست نامه ای از طریق اتوماسیون با امضاء مسئول مستقیم به واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه ارسال نمایند.

آیا می توان نام کاربری پست الکترونیکی را تغییر داد؟

خیر. امکان تغییر نام کاربری وجود ندارد.

درخواست کارشناسان دانشگاه جهت دریافت vpnبه چه صورت می باشد؟

همکاران محترم جهت استفاده از vpn در ساختمان ستاد مرکزی باید درخواست کتبی با امضای مسئول مافوق خود را از طریق اتوماسیون به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تقدیم نمایند.