آزمون پسماندها و مدیریت سبز

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

بدینوسیله به اطلاع نیروهای خدماتی  می رساند آزمون پسماندها و مدیریت سبز در روز شنبه مورخه 14 / 12 / 1400 ...