جذب تسهیلات اشتغال زایی

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

  پیرو بارگزاری رسته فعالیت های مربوط به حوزه بهداشت ودرمان از تاریخ 07/12/1401 درسامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی کشورمتقاضیان تسهیلات اشتغالزایی ...

دوره حسابداری مدیریت استراژیک

۲۷ بهمن ۱۴۰۱

 مدیریت امور مالی دانشگاه در نظر دارد  دوره شغلی آموزش ضمن خدمت حسابداری مدیریت استراتژیک را بصورت مجازی برگزار نماید، لذا دستور فرمائید ...