برگزاری کارگاه طراحی پرایمر

۲۵ دی ۱۴۰۰

 کارگاه  حضوری " آشنایی با طراحی پرایمر" مختص دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط مرکز تحقیقات زئونوز معاونت تحقیقات دانشگاه در روز سه شنبه ...