اخبار

حضور استاندار محترم استان ،فرماندار اردبیل و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان فاطمی و تبریک روز پرستار
حضور استاندار محترم استان ،فرماندار اردبیل و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان فاطمی و تبریک روز پرستار

حضور استاندار محترم استان ،فرماندار اردبیل و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان فاطمی و تبریک روز پرستار