اخبار

سومین عمل پیوند کلیه دراردبیل با موفقیت انجام گرفت.
سومین عمل پیوند کلیه دراردبیل با موفقیت انجام گرفت.

سومین عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه توسط دکتر حامد محسنی راد جراح و متخصص نفرولوژی دانشگاه علوم در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انجام گرفت.