اخبار

بازدید رئیس دانشگاه از موسسه ائمه اطهار (ع)
بازدید رئیس دانشگاه از موسسه ائمه اطهار (ع)

دکتراخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل باحضور درمرکز نگهداری شیر خوارگان حضرت علی اصغر (ع) خیریه ائمه اطهار (ع) از اطفال زیرسه سال تحت پوشش این موسسه دیدار کردند.