کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۷۸۳

35 نفر هیئت علمی با مدرک کارشناسی ارشد 

در رشته های :

مامایی
پرستاری سلامت جامعه
پرستاری
مهندسی بهداشت محیط
روان شناسی بالینی
پرستاری گرایش داخلی وجراحی
آمار حیاتی
مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
علوم قرآن وحدیث
الهیات ومعارف اسلامی
پرستاری سالمندی
میکروب شناسی
انگل شناسی وحشره شناسی
مهندسی بهداشت حرفه ای
آموزش پرستاری
پرستاری مراقبت های ویژه
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۰