رشته های کارشناسی دانشگاه

تعداد بازدید:۵۳۲۲
   نام رشته دانشکده محل تحصیل سرفصل دروس آرایش دروس تعداد دانشجویان
 کارشناسی پرستاری موسسه آموزش سلامت مشکین شهر  مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس مشاهده اساتید
کارشناسی هوشبری پیوسته دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 95 دانشجو
کارشناسی هوشبری ناپیوسته دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 40 دانشجو
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش درس 77 دانشجو
کارشناسی رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 93 دانشجو
کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 110 دانشجو
کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش درس 87 دانشجو
کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 96 دانشجو
کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 158 دانشجو
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 70 دانشجو
کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس  
کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی  مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس  
 کارشناسی پیوسته اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس  
کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس  
آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۰