رشته های کارشناسی دانشگاه

تعداد بازدید:۱۰۹۸۲
   نام رشته دانشکده محل تحصیل سرفصل دروس آرایش دروس تعداد دانشجویان
 کارشناسی پرستاری موسسه آموزش سلامت مشکین شهر  مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 175 دانشجو
کارشناسی هوشبری پیوسته دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 94 دانشجو
کارشناسی هوشبری ناپیوسته دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 51 دانشجو
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش درس 70 دانشجو
کارشناسی رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 93 دانشجو
کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 107 دانشجو
کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش درس 75 دانشجو
کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 87 دانشجو
کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 148 دانشجو
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت مشاهده سرفصل مشاهده آرایش درس 72 دانشجو
کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس 323 دانشجو
کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی  مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس 81 دانشجو
 کارشناسی پیوسته اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس 105 دانشجو
کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده سرفصل  مشاهده آرایش دروس 49 دانشجو

 

*** تعداد 1569 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و تعداد 123 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در حال تحصیل می باشند. 

*** جمع کل تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 1592 نفر دانشجو می باشد.

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲