اطلاعیه ها

اطلاعیه بهره برداری از سامانه مدیریت دانش

اطلاعیه بهره برداری از سامانه مدیریت دانش

در عصر حاضر به جریان انداختن نظام مند دانش، برکل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار تک تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می گذارد، به همه آنان سود رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می دهد. در این راستا یکی از روشهایی که می تواند سازمانها را در تأمین این اهداف یاری دهد مدیریت دانش است. مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات ، تجربیات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند فعالیت روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند.

ادامه مطلب