کارگاههای برگزار شده - آرشیو

برگزاری مدرسه زمستانه

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در قالب ۱۹ دوره آموزشی- پژوهشی از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۴ لغایت ۹۸/۱۲/۰۱ برای اعضای هیأت علمی، دانشـجویان وپژوهشـگران برگزار می گردد.

ادامه مطلب