رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه

تعداد بازدید:۱۷۵۹۵

 

           نام رشته  دانشکده محل تحصیل سرفصل دروس آرایش دروس تعداد دانشجویان رشته

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 

دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل دروس   11نفر دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد علوم تشریح

دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل دروس  مشاهده آرایش دروس 6 دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 10 دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس  16 دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

دانشکده پیراپزشکی مشاهده سرفصل دروس  مشاهده آرایش دروس 11 نفر دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

دانشکده بهداشت اردبیل مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 14 نفر دانشجو در حال تحصیل
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 28 نفر دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 29 نفر دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 20 نفر دانشجو در حال تحصیل

کارشناسی ارشد مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 13 نفر دانشجو در حال تحصیل

تعداد 153 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در نیسمال اول سال 1402 در حال تحصیل می باشند.

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲