مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

تاریخ شروع : ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جهت دریافت فایل آموزشی کلیک نمائید