رشته های دکترای تخصصی دانشگاه

تعداد بازدید:۱۹۸۲
رشته مقطع سرفصل دروس  آرایش دروس  تعداد دانشجو
داخلی دکترای تخصصی     39 نفر دانشجو در حال تحصیل
کودکان دکترای تخصصی     22 نفر دانشجو در حال تحصیل
زنان و زایمان دکترای تخصصی     23 نفر دانشجو در حال تحصیل
بیهوشی دکترای تخصصی     12 نفر دانشجو در حال تحصیل
جراحی عمومی  دکترای تخصصی     13 نفر دانشجو در حال تحصیل
ارتوپدی دکترای تخصصی     11 نفر دانشجو در حال تحصیل
اعصاب دکترای تخصصی     11 نفر دانشجو در حال تحصیل
جمع       131 نفر دانشجو در حال تحصیل
آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۰