رشته های دکترای تخصصی دانشگاه

تعداد بازدید:۱۳۱۴۲
رشته مقطع سرفصل دروس  آرایش دروس  تعداد دانشجو
داخلی دکترای تخصصی     32 نفر دانشجو در حال تحصیل
کودکان دکترای تخصصی     18نفر دانشجو در حال تحصیل
زنان و زایمان دکترای تخصصی     22 نفر دانشجو در حال تحصیل
بیهوشی دکترای تخصصی     12 نفر دانشجو در حال تحصیل
جراحی عمومی  دکترای تخصصی     14 نفر دانشجو در حال تحصیل
ارتوپدی دکترای تخصصی     14 نفر دانشجو در حال تحصیل
اعصاب دکترای تخصصی     15 نفر دانشجو در حال تحصیل
جمع        127 نفر دانشجو در حال تحصیل

 

**** تعداد 127 دانشجوی تخصصی  دررشته های فوق در نیمسال اول تحصیلی 1402 در حال تحصیل می باشند.

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲