رشته های دکترای حرفه ای دانشگاه

تعداد بازدید:۱۱۴۹۱
رشته مقطع سرفصل دروس آرایش دروس
پزشک عمومی علوم پایه مشاهده سرفصل مشاهده آرایش دروس
پزشک عمومی مقدمات بالینی  مشاهده سرفصل مشاهده آرایش دروس
دندانپزشکی

دکترای حرفه ای

مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس
داروسازی دکترای حرفه ای  مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 

 

تعداد 1948 نفر دانشجوی دکترای عمومی در نیسمال دوم سال 1401 در حال تحصیل می باشند.

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲