رشته های دکترای حرفه ای دانشگاه

تعداد بازدید:۲۰۱۴
رشته مقطع سرفصل دروس آرایش دروس
پزشک عمومی علوم پایه مشاهده سرفصل مشاهده آرایش دروس
پزشک عمومی مقدمات بالینی  مشاهده سرفصل مشاهده آرایش دروس
دندانپزشکی

دکترای حرفه ای

مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس
داروسازی دکترای حرفه ای  مشاهده سرفصل دروس مشاهده آرایش دروس 
آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰