کارگاههای برگزار شده

برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی

برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی ویژه کتابداران و مسئولین کتابخانه های دانشگاه روز شنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ در آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب