فرم ارتباط مردمی با مسئولین

فرم ارتباط مردمی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • 0
 • نام*
  1
 • نام‌خانوادگی:*
  2
 • نام پدر:*
  3
 • تاریخ‌تولد:*
  4
 • کدملی:*
  5
 • تلفن‌ثابت:*
  6
 • تلفن‌همراه:*
  7
 • آدرس:*
  8
 • شهرستان:*
  9
 • روستا:*
  10
 • خیابان:*
  11
 • مشخصات حقوقی متقاضی
  12
 • نام‌شرکت / موسسه:*
  13
 • مدیرعامل:*
  14
 • کدملی مدیرعامل*
  15
 • تلفن‌همراه:*
  16
 • تلفن‌ثابت:*
  17
 • آدرس:*
  18
 • ماهیت
  19
 • درخواست:*
  20
 • شکایت:*
  21
 • پیشنهاد*
  22
 • سایر*
  23
 • شماره ثبت دبیر خانه
  24
 • شماره:*
  25
 • تاریخ*
  26
 • عنوان درخواست
  27
 • عنوان درخواست*عنوان مورد نظر را انتخاب کنید
  28
 • درخواست متقاضی
  29
 • درخواست متقاضی*توضیح بیشتر
  30
 • نام و نام خانوادگی و امضای اقدام کننده
  31
 • نام:*اقدام کننده
  32
 • نام خانوادگی:*اقدام کننده
  33
 • عکس یا فایل درخواست، یا موارد مد نظر
  34
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   35
  • دستور و پی نوشت مسئول مربوطه
   36
  • نام:*مسئول مربوطه
   37
  • نام‌خانوادگی و امضاء*مسئول مربوطه
   38