" (۷) جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها و (۵) حق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار

تاریخ شروع : ۲۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۳۰ آذر ۱۴۰۲