برنامه تورآشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه

تاریخ شروع : ۲۱ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۳۰ آبان ۱۴۰۲

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می کند:

تور آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه ویژه دانشجویان جدیدالورود طبق جدول زمانبندی در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود و برای شرکت کنندگان گواهی نامه شرکت در تور کتابخانه صادر می گردد: