نخستین جشنواره هشت فرمان

تاریخ شروع : ۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۳۰ آذر ۱۴۰۲