دهمین کنگره ادبیات پایداری با محوریت جهاد تبیین

تاریخ شروع : ۲۰ دی ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۱۵ بهمن ۱۴۰۱