جشنواره سراسری فجر تا فجر

تاریخ شروع : ۱۲ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۲۲ بهمن ۱۴۰۱