جمع آوری کارنامه های دانش آموزان ممتاز کارکنان

تاریخ شروع : ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

به استحضار همکاران محترم می رساند به پاس قدردانی از دانش آموزان ممتاز فرزندان کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان، اداره رفاه دانشگاه نسبت به جمع آوری کارنامه های دانش آموزان مذکور(ممهور به مهر و امضاء آموزشگاه) برای مقاطع تحصیلی ابتدایی(دوره اول و دوره دوم) با کسب عنوان صرفاً خیلی خوب ، دوره اول متوسطه با حداقل معدل سال 19 و دوره دوم با حداقل معدل 18 تا تاریخ 1401/5/25 اقدام کرده است.

 بدیهی است دانش آموزانی که والدین آنها هر دو از کارکنان دانشگاه می باشند کارت هدیه صرفاً به یکی از والدین تعلق می گیرد.