اولین دوره مدارس تابستانه هوش مصنوعی در علوم پزشکی

تاریخ شروع : ۱۶ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۳۱ تیر ۱۴۰۱