جشنواره وقارلی قیزلار

تاریخ شروع : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۱۵ تیر ۱۴۰۱