مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان

تاریخ شروع : ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

کانونهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه در نظر دارد مسابقه نقاشی ویژه فرزندان زیر 16 سال کارکنان و اساتید دانشگاه را  در دو محور ۱.  فتح خرمشهر   ۲.  فرزند آوری و جوانی جمعیت  برگزار نماید نقاشی ها در انداز ه A3 یا A4 به صورت فیزیکی به اتاق کارشناس کانون های فرهنگی (آقای رسولی ۰۹۳۵۹۱۴۸۹۸۰) ارسال گردد. 

مهلت ارسال آثار:  پایان خرداد ماه 1401