پذیرفته شدگان آزمون واگذاری دفاتر خدمات سلامت

تاریخ شروع : ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

ضمن تبریک وآرزوی موفقیت پذیرفته شدگان آزمون واگذاری دفاتر خدمات سلامت  بدینوسیله اسامی قبول شدگان (مجموع آزمون کتبی ومصاحبه ) اعلام می گردد.

نام

نام خانوادگی

وضعیت

شهر مصاحبه

شیرین

عباس زاده گرجان

تایید برای راه اندازی دفتر

نمین

آیسو

پوراصغر

تایید برای راه اندازی دفتر

بیله سوار

مجید

عسگراوغلی پریخانی

تایید برای راه اندازی دفتر

مشکین شهر

مسعود

طهماسبی

تایید برای راه اندازی دفتر

گرمی

 مدارک لازم ومهلت زمانی (حداکثر دو ماه )

  • اقدام به راه اندازی دفتروتامین فضا وتجهیزات مورد نیاز
  • تعهدنامه محضری
  • گواهی عدم سوءپیشینه
  • گواهی عدم اعتیاد

تذکر:

  • درصورت عدم راه اندازی دفتر درموعد مقرر دانشگاه نسبت به معرفی نفرات جایگزین  براساس امتیاز  اقدام خواهد نمود.
  • قبول شدگان در ساعات اداری با مراجعه به مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.