اولین جشنواره ملی مدیریت دانش

تاریخ شروع : ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۲۲ خرداد ۱۴۰۱