معرفی خدمات اداری

تعداد بازدید:۴۹۸۸
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت لینک صفحه دریافت زیر خدمت SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

معرفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به بانک‌های عامل جهت دریافت وام مسکن

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰

حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقتامه 

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۲۲۰۹۹

معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

کارشناس اداره رفاه

۳۱۵۵۲۱۸۵

نظارت بر انجام امور مربوطه به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک‌ها و رفع مشکلات احتمالی(۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۲)

حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه  توافقنامه 

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۲۲۰۹۹

نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی اردبیل(۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

رئیس اداره نظارت بر درمان

۳۳۵۱۷۲۲۶

بازدیدهای دوره‌ای و موردی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی(۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

رئیس اداره نظارت بر درمان

۳۳۵۱۷۲۲۶

شرکت در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری(۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

کارشناس مسئول ارزیابی مراکز درمانی

۳۳۵۱۷۲۲۶

صدور پروانه مؤسسات پزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

مسئول صدور پروانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

تمدید پروانه مؤسسات پزشکی حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

مسئول صدور پروانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

مسئول صدور پروانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

اصلاحات موردی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

مسئول صدور پروانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تأسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا...(۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۴) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

مسئول صدور پروانه

۳۳۵۲۲۱۸۹

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور(۱۸۰۴۱۰۱۴۱۰۰) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

کارشناس امور نیروهای متخصص

۳۳۵۱۷۲۲۶

صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان(۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲)

حضوری/غیرحضوری

راهنما لینک صفحه توافقنامه

کارشناس امور نیروهای متخصص

۳۳۵۱۷۲۲۶

صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان(۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

کارشناس امور نیروهای متخصص

۳۳۵۱۷۲۲۶

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت(۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰) حضوری/غیرحضوری تماس با شماره ۱۴۹۰ لینک صفحه توافقنامه ۱۴۹۰
صدور کارت بهداشت، پیشخوان خدمت(۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰) حضوری/غیرحضوری

راهنما

لینک صفحه توافقنامه

کارشناسان سلامت محیط و کار

۳۳۵۲۱۹۰۰

صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی(۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰) حضوری/غیرحضوری راهنما لینک صفحه توافقنامه

کارشناسان سلامت محیط و کار

۳۳۵۲۱۹۰۰

صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی حضوری/غیرحضوری راهنما  لینک صفحه توافقنامه

کارشناسان بیماری های واگیر

۳۳۵۲۱۷۰۰

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی(۱۶۰۲۱۰۱۸۱۰۲) حضوری/غیرحضوری راهنما  لینک صفحه توافقنامه

کارشناسان سلامت محیط و کار

۳۳۵۲۱۹۰۰
ثبت گواهی مرگ(۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰) حضوری/غیرحضوری راهنما  لینک صفحه توافقنامه

کارشناس گسترش شبکه ها

۳۳۵۲۲۲۷۰

خدمات پزشک خانواده راهنما  لینک صفحه توافقنامه

کارشناسان گسترش شبکه ها

۳۳۵۲۲۲۷۰

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۱