درمانگاه داخلی

تعداد بازدید:۱۸۲۴۵
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر مریم قوامی متخصص بیماریهای داخلی شنبه (بیمارستان امام)

یکشنبه-سه شنبه (بیمارستان امام)

سه شنبه (کلینیک امام رضا)

شنبه-چهارشنبه (کلینیک توحید)

دکتر نسرین صادقی فرد متخصص بیماریهای داخلی یکشنبه-دوشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر احمد شکر درگاهی متخصص بیماریهای داخلی سه شنبه-پنجشنبه (بیمارستان امام) ..............................
دکتر آناهیتا ذاکری متخصص بیماریهای داخلی چهارشنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام)
دکتر الهام نژاد سیفی متخصص بیماریهای داخلی ..............................

شنبه-چهارشنبه (کلینیک امام رضا)

یکشنبه-سه شنبه (کلینیک توحید)

دکتر راحله اسکندری متخصص بیماریهای داخلی .............................. یکشنبه-دوشنبه (کلینیک امام رضا)
دکتر سمیه متین متخصص بیماریهای داخلی ............................... دوشنبه-پنج شنبه (کلینیک توحید)
دکتر جواهری متخصص بیماریهای داخلی ............................... شنبه-دوشنبه- چهارشنبه (بیمارستان امام)
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶