مسئول واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۳۰۲

 

دکتر مجید محمدغریبانی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیکی: Dr.gharibani88@yahoo.com

شماره تماس:

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:

الف) بخش اهدای عضو

1- نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس Organ Procurement Unit) ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.

2-  نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس Organ Procurement Unit) ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.

3-  نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس Organ Procurement Unit) ) OPU یا همان مرکز فراهم آوری را دارند.

4-  نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز شناسائی را دارند.

5-  نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای مراکز شناسائی، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز شناسائی را دارند.

6-  نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای مراکز شناسائی، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز شناسائی را دارند.

7-  نظارت دقیق بر عملکرد آمبولانسهای اورژانس وفوریتهای پزشکی در انتقال افراد کمائی به مراکز ( Coma and Trauma Center )

8-  بازبینی فصلی وحضوری مراکز شناسائی و فراهم آوری و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیماریها ی خاص وزارت بهداشت

9-  نظارت بر تخصیص بودجه به مراکز اهدای عضو و شناسائی و بیمارستانهای مرتبط، بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد تخصیص بودجه

10-  نظارت بر روند تأیید مرگ مغزی در مراکز اهدای عضو و شناسائی

11-  نظارت بر روند انتقال افراد مرگ مغزی از بیمارستان مبدأ به مراکز اهدای عضو

12-  نظارت بر همکاری بیمارستانهای مبدأ با مراکز اهدای عضو و شناسائی بر اساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

13-  نظارت بر همکاری بیمارستانهای دارای مرکز اهدا و شناسائی با این مراکز

 

ب) بخش پیوند اعضا

1- نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای پیوند اعضا، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز پیوند اعضا را دارند.

2-  نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای مراکز پیوند اعضا، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز پیوند اعضا را دارند.

3-  نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی مورد نیاز برای اهدای عضو، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بیمارستانهائی که طبق آئین نامه وزارت بهداشت شرایط تأسیس مرکز پیوند اعضا را دارند.

4-  نظارت بر فراهم ساختن فضای مناسب برای درمانگاههای پیوند اعضا در مراکز ( Coma and Trauma Center ) براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

5- نظارت بر فراهم ساختن نیروی انسانی مورد نیاز برای درمانگاههای پیوند اعضا در مراکز ( Coma and Trauma Center )براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

6- نظارت بر فراهم ساختن امکانات، تجهیزات و وسایل مصرفی برای درمانگاههای پیوند اعضا در مراکز ( Coma and Trauma Center )براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

7-  نظارت بر عملکرد درمانگاههای پیوند اعضا در راستای تشخیص و ویزیت بیماران نیازمند به پیوند وپیگیری بیماران پیوند شده براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

8-  تحویل و بررسی گزارش ماهانه مراکز پیوند اعضا

9-  تحویل و بررسی گزارش ماهانه درمانگاههای پیوند اعضا

10-  بازبینی فصلی وحضوری مراکز پیوند اعضا و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیماریها ی خاص وزارت بهداشت.

11- بازبینی فصلی وحضوری درمانگاههای پیوند اعضا و ارائه گزارش مکتوب آن به مرکز مدیریت پیوند و بیماریها ی خاص وزارت بهداشت

12-  نظارت بر تخصیص بودجه به مراکز پیوند اعضا، بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد تخصیص بودجه

13- نظارت بر همکاری بیمارستانهای دارای مراکز پیوند اعضاء با این مراکز

14- بررسی Survival و آمار موفقیت پیوند مراکز و ورود اطلاعات آن در فرمهای الکترونیکی مصوب وزارت بهداشت به صورت سالانه

15- رسیدگی به مشکلات مراکز پیوند، درمانگاههای پیوند و بیمارستانهای مرتبط وانتقال مشکلات به مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت

 

 

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۸