مدیر تبادل الکترونیکی اسناد، امور بیمارستانی و اقتصاد درمان دانشگاه

تعداد بازدید:۸۰۲۳
 

 

علی رضاپور

مدیر تبادل الکترونیکی اسناد، امور بیمارستانی و اقتصاد درمان دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت

تلفن تماس :۳۳۵۲۲۸۶۴ - ۰۴۵

پست الکترونیکی:a.rezapour@arums.ac.ir

شرح وظایف:

 

 • تهیه کتابچه های آماری و اطلاعات تحلیلی ونیز آئین نامه های مختلف در زمینه درآمد، هزینه، کارانه پزشکان و کارکنان، اضافه کاری، VIPP، فول درمان، تمام وقتی پزشکان، اسناد پزشکی.
 • پیگیری جهت اختصاص اعتبارات مورد نیاز معاونت درمان و پیشنهاد و همکاری برای توزیع اعتبارات بویژه ردیفها ازجمله ماده ۹۲۲، نیازمندان، مانده وجوه.
 • شرکت در جلسات مربوط به بیمه روستائی و پزشک خانواده در مناطق شهری و ترسیم مسیر ارجاع در شهرستانها
 • پیگیری موارد مرتبط با HIS بیمارستانها در حوزه مربوطه و نظارت و بازرسی از فرآیند اجرایی آن در بیمارستانها
 • پیگیری و کارشناسی امور مالی نظام نوین اداره بیمارستانها و انجام مکاتبات و نیز ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات
 • بررسی موارد ارجاعی مالی و ادرای و شکایات و دعاوی مطرح شده و پیگیری امور قراردادهای مختلف حوزه درمان
 • هماهنگی میان واحد های مختلف اداره و ارتباط با حوزه معاونت درمان، مدیریت ها و سایر ادارات مرتبط
 • شرکت در برنامه اعتباربخشی آمار، اسناد پزشکی، رضایت گیرندگان خدمت، تدارکات و امور مالی
 • برگزاری جلسات مشترک با سازمان نظام پزشکی در خصوص رعایت تعرفه های بخش غیردولتی
 • تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی و تهیه برنامه سالانه بودجه معاونت درمان دانشگاه
 • آموزش پرسنل واحدهای تحت پوشش و پیگیری اجرای صحیح وظایف محوله به پرسنل تحت نظر
 • تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های بیمارستانی، کسورات، تخفیفات و سود و زیان بیمارستانها
 • بررسی مشکلات بیمارستانها در زمینه اعتبارات و هزینه ها و ارائه راهکارهای کارشناسی
 • برگزاری و شرکت در جلسات، کارگاهها و همایش های شغلی و آموزشی
 • نظارت بر تنظیم برنامه بازرسی اداره از واحدهای دولتی و خصوصی
 • ارتباط و تعامل با سازمانهای بیمه گر با تشکیل کمیته همسوئی
 • هماهنگی در امور کمیته های ستادی معاونت درمان دانشگاه
آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۹