دبیرخانه

تعداد بازدید:۲۰۹۰

زهرا یوسف نژاد

مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۷۲

فاکس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۷۳

داخلی: ۲۱۷۸

 

کارکنان دبیرخانه:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
تیمور خاکی متصدی توزیع نامه دیپلم ۲۱۷۶
علی شهبازی متصدی توزیع نامه فوق دیپلم ۲۱۷۶
میترا پورعبدل متصدی نامه های وارده فوق دیپلم ۲۱۷۳
رقیه زربوطه متصدی نامه های صادره لیسانس ۲۱۷۲
رویا ایمانپور تفکیک نامه لیسانس ۲۱۷۷
فریده نژادصفر مسئول چاپ نامه ها دیپلم ۲۱۷۲
مژگان راثی نظام متصدی نامه های صادره دیپلم ۲۱۷۱
منیژه فعال نذیری متصدی نامه های وارده دیپلم ۲۱۷۳

شرح وظایف:

-وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوط

-ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه تابعه

-پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای در خواست شده حسب مورد

-انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور

-پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوط

-صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط

-مسئول کلیه مکاتبات اداری مرکز چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس با سایر ارگانهای داخلی و خارجی مسئول ارتباط واحد کلیه معاونتهای آموزشی –معاونت تحقیقات-معاونت دانشجویی- معاونت درمان توسط دانشگاه و ستاد دانشگاه- دانشکده ها و درمانگاهها و دانشکده های کشور هم به طریق مکتوب و تلفنی و فاکس و هم از طریق اینترنت

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷