سرپرست امور هیات علمی

تعداد بازدید:۴۱۲

دکتر محمد ماذنی

مرتبه علمیدانشیار

رشته تخصصیبیوشیمی بالینی

پست الکترونیکی: m.mazani@arums.ac.ir

تلفن تماس : ۳۳۵۳۴۷۵3-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۹