اعضای شورای سیاست گذاری سلامت استان اردبیل

تعداد بازدید:۸۸۰

اعضای دایم «شورا» به شرح زیر است: 

رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری

دبیر شورای سیاست گذاری

متخصصین و کارشناسان موضوعی به انتخاب رئیس شورا

تبصره – رئیس"شورا" می تواند دیگر مسئولان را برای گفتگو درباره سیاست مورد بحث دعوت کند. مانند:

نماینده انجمن علمی تخصصی مربوط

نماینده مرکز یا مراکز تحقیقاتی مرتبط با سیاست مورد بحث

نماینده سازمان یا سازمان های غیر دولتی مرتبط

هیات رئیسه دانشگاه

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۶