ساختار و وظایف ستاد مرکز حرکت های داوطلبانه خدمات دندانپزشکی

تعداد بازدید:۱۶۹۵

ساختار و وظایف

برای پیشبرد اهداف بیان شده در ماده ۱ این دستورالعمل، ستادهایی به شرح ذیل در سطح وزارت و دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل می گردد.

۱- ستاد مرکزی هدایت حرکت های داوطلبانه در نظام ارایه خدمات دندان پزشکی (زیر نظر ستاد کشوری طرح تحول سلامت دهان به ریاست وزیر بهداشت)

۲- ستاد متناظر در دانشگاه های علوم پزشکی

ستاد مرکزی حرکت های داوطلبانه خدمات دندان پزشکی

این ستاد متشکل از:

  • معاون اجتماعی وزارت بهداشت به عنوان رئیس ستاد مرکزی
  • دبیر شورای سلامت دهان به عنوان دبیر ستاد
  • مدیر کل امور خیرین و موسسات خیریه سلامت به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد
  • معاون بهداشت یا نماینده تام الاختیار ایشان
  • معاون درمان یا نماینده تام الاختیار ایشان
  • رییس سازمان غذا و دارو یا نماینده تام الاختیار ایشان
  • معاون دانشجویی فرهنگی یا نماینده تام الاختیار ایشان
  • معاون توسعه مدیریت و منابع یا نماینده تام الاختیار ایشان
  • رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان
  • مدیر عامل یکی از موسسات خیریه با انتخاب معاون اجتماعی

وظایف ستاد مرکزی حرکت های داوطلبانه خدمات دندان پزشکی

- تصویب سیاستها، تعیین راهبردها، تعیین نقشه راه و برنامه ریزی کلان برای ارتقاء فعالیت های جهادی در حوزه سلامت دهان و دندان

- تعیین بسته خدمات قابل ارایه و تصویب استانداردهای ارائه خدمت

- پایش مستمر، مستند سازی و نظارت عالی بر نحوه فعالیت های دانشگاه ها

- پیگیری بمنظور تامین منابع مالی پایدار و اختصاص بودجه واعتبارات نشاندار برای این طرح

-پیگیری بمنظور عقد قرارداد بابیمه های درمانی به ویژه بیمه روستائیان وعشایر

- مذاکره و ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط جهت پیشبرد طرح

- دریافت گزارش عملکرد فصلی اقدامات انجام شده در دانشگاهها ی علوم پزشکی

ستاد حرکت های داوطلبانه خدمات دندان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی

این ستاد همان ستاد طرح تحول سلامت دهان دانشگاه (موضوع ابلاغیه ۷۷۶/۵۱۷/ د مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۵‬ است که در هنگام طرح موضوعات مربوط به حرکت های داوطلبانه خدمات دندان پزشکی، معاون اجتماعی / قائم مقام مشارکتهای اجتماعی دانشگاه به عنوان دبیر این ستاد و نیز یک نفر از خیرین شاخص و یا مسئول گروه داوطلب فعال در سطح دانشگاه به جمع اضافه می شوند.

و ظایف ستاد حرکت های داوطلبانه خدمات دندان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی

- برنامه ریزی و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات دندان پزشکی به مناطق محروم

-برنامه ریزی به منظور تامین اعتبار اجرای طرح ازمحل اعتبارات دانشگاه واستفاده از ظرفیت های مالی خیرین

- برنامه ریزی به منظور تامین نیروی انسانی مجری این طرح از طریق جذب نیروهای داوطلب از میان اساتید دانشگاه، دندان پزشکان، دستیاران ودانشجویانی که صلاحیت ارائه خدمت دارند وهمچنین استفاده از سایر ظرفیت های موجود در دانشگاه

- نظارت بر کیفیت خدمات و مدیریت رعایت استاندارد های درمانی و انطباق آنها با گایدلایه ها و دستور العمل های مصوب وزارت بهداشت

- پیش بینی برنامه ریزی فصلی جهت استقرار کلینیک های سیار در مناطق محروم وحاشیه ای به نحوی که قبل از استقرار آنها کار غربالگری وشناسایی بیماران صورت گرفته باشد وبرآورد نیازهای ضروری جهت ارائه خدمت صورت پذیرفته باشد و به گونه ای عمل شود که حداکثر تعداد بیماران در زمان استقرار کلینیک، خدمات با کیفیت دریافت نماید

- اقدامات لازم جهت تامین تجهیزات و مواد مصرفی براساس نوع خدمات پیش بینی شده به نحوی که ارایه خدمت به علت نبود مواد و وسایل از دانشگاه و یا جذب مشارکت خیرین معطل نماند

- پیش بینی های لازم جهت مدیریت ریسک وخطرات احتمالی مانند بیمه مسئولیت حرفه ای برای داوطلبان مجری ارائه خدمت دندان پزشکی در صورت بروز مشکلات درمانی

- ایجاد بستر همکاری با سایر گروههای داوطلب جهادی متقاضی استفاده از کلینیک های سیار دندان پزشکی

- ستاد حرکت های داوطلبانه خدمات دهان ودندان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی موظف است حداقل هر ماه یک جلسه برگزار نماید وهرفصل گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به دبیر خانه مرکزی مستقر در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ارسال نماید.

دبیرخانه ستاد مرکزی حرکت های داوطلبانه خدمات دندان پزشکی

- ایجاد بستر همکاری با سایر گروههای داوطلب و جهادی متقاضی استفاده از کلینیک های سیار دندانپزشکی

- تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و ارائه به ستاد مرکزی جهت تصویب

- پیگیری مصوبات ابلاغی ستاد

- مستندسازی فعالیتهای ارائه شده در سطح کشور

- تهیه و تنظیم شرح وظایف ساختار دبیرخانه ستاد و ارائه به ستاد جهت تصویب

- اطلاع رسانی به اعضا جهت شرکت درجلسات

- تهیه صورت جلسات و ارسال آنها برای اعضای ستاد

این دستورالعل در دو ماده، در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۷ تنظیم گردیده است.

 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۶