معرفی و اهداف کلینیک های دندانپزشکی سیار مناطق محروم

تعداد بازدید:۱۲۶۰

مقدمه:

نظام سلامت به عنوان یکی از ارکان مهم خدمات دولت ها در هر کشور، نقش تعیین کننده ای در ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه دارد و دسترسی اقشار گوناگون به تسهیلات و امکانات کارآمد یکی از موثرترین عوامل حفظ و ارتقاء سلامت جامعه به شمار می رود. از طرفی توزیع نامتعادل تجهیزات و امکانات بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف کشور و همچنین وجود عواملی همچون پراکندگی جمعیت، عدم ارائه خدمات تخصصی و تمرکز به ارائه خدمات اولیه در مناطق محروم، ضرورت اقدامات اساسی تری را در این خصوص می طلبد. یکی از خدمات درمانی که به دلیل عدم توجه کافی در مناطق محروم وحاشیه ای توسعه کمتری یافته است، خدمات دندان پزشکی است. لذا بمنظور پاسخ به نیاز انباشته مردم به این نوع خدمات و در راستای اجرای هر چه بهترطرح تحول سلامت دهان، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی اقدام به تهیه و توزیع موبایل کلینیک های دندان پزشکی در بین دانشگاه های علوم پز شکی کشور نموده است تا دانشگاه ها با استفاده از ظرفیت های موجود و توان نیروهای داوطلب و جهادی دندانپزشک، نسبت به ارائه خدمات رایگان به جامعه هدف تحت پوشش حوزه فعالیت خود در مناطق محروم و کمتربرخوردار بپردازد. این آیین نامه بمنظور روشن کردن روش اجراء و نظارت بر حسن انجام این طرح ابلاغ می گردد.

اهداف

  • کمک به ارتقاء شاخص ها و سیمای سلامت دهان و دندان در کشور با توجه ویژه به مناطق محروم
  • افزایش دسترسی اقشار آسیب پذیر و محرومین به خدمات سلامت دهان
  • افزایش وسعت و عمق خدمات دندانپزشکی در کشور
  • ارتقاء فرهنگ کار جهادی و داوطلبانه درحوزه دندانپزشکی
  • جلب حمایت خیرین در حوزه سلامت دهان

 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۶