معرفی دبیرخانه شورای سیاست گذاری سلامت استان

تعداد بازدید:۸۲۰

معرفی دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان
مقدمه:
به منظور کمک به سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و خرد جمعی در ارتقای سلامت استان، تسهیل ارتباط و مشارکت بین بخشی، پیگیری و پایش نظام مند مصوبات کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و هیات امنای دانشگاه «دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان» راه اندازی شد.
ماموریت:
دبیرخانه به عنوان بازوی تصمیم ساز کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، هیات امنای و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت و هماهنگ سازی فرایند سیاست گذاری را بر عهده دارد. دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان برای تحقق این ماموریت، با شناخت شبکه ذینفعان و یاری گرفتن از آنان، شواهد کافی برای توصیف و تحلیل مسائل سلامت استان را فراهم آورده و مداخله ها (سیاست ها) ی مطلوب را در چارچوب اسناد بالادستی و حوزه اختیارات استان پیشنهاد می کند.
جایگاه:
دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان در حوزه ریاست دانشگاه و زیر نظر رئیس دانشگاه شکل گرفته و محصول کار آن به صورت «سند سیاست استانی» به کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان و یا هیات امنای و یا هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ارایه می‌شود.

 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۶