مشارکت های مردمی

تعداد بازدید:۲۰۱۷

این بخش از معاونت تشکیل شده از دو قسمت اصلی

 1. م وسسات خیریه وامور خیرین
 2. سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) NGOهاکه هر قسمت از بخشهای مختلف تشکیل شده است و قسمت عمده عملکرد آن مبتنی بر مشارکت آحاد جامعه در تمام سطوح دانشگاههای علوم پزشکی و واحد های تابع می باشد

 

 • بخش های مشارکت های مردمی:
  موسسات خیریه، امور خیرین وسازمانهای مردم نهادسلامت
  امور خیرین وموسسات خیریه سلامت
  موسسات خیریه سلامت
  کلینیک سیار دندانپزشکی مناطق محروم (ستاد مرکزی حرکت های داوطلبانه خدمات دندان پزشکی)
  خیریه های بیمارستانی
  امور خیرین
  اهدای اعضا
  معرفی کارشناس مشارکتهای مردمی، امور خیرین و سازمانهای مردم نهاد
  امور سازمانهای مردم نهاد سلامت (سمن های سلامت)
  امور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی
  امور اوقاف
آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۶