امور سازمانهای مردم نهاد سلامت (سمن های سلامت)

تعداد بازدید:۱۷۷۰

توسعه و توانمندسازی سازمان های مردم نهادسلامت

_ آموزش سلامت

_ پزشکی اجتماعی

حمایت و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد سلامت

_ جلب مشارکت مردمی

_ نظارت و ارزیابی

ارتباطات و اطلاع رسانی

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶