بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۶۸۶

   

معرفی            

   کارشناس بهداشت حرفه ای:خانم زهرا رمیار

 

                                            

شرح وظایف بهداشت حرفه ای

  شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای (ایمنی وسلامت شغلی) در بیمارستان:

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 3. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 4. عضویت در کمیته ی بحران و بلایا.
 5. ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 6. شناسایی شغل های موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
 7. بازدید از بخش ها/ واحد های مختلف و تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 8. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری و نظارت بر نحوه اندازه گیری آن ها و ارائه اقدامات کنترلی
 • مخاطرات فیزیکی
 • مخاطرات شیمیایی
 • مخاطرات بیولوژیکی
 • مخاطرات ارگونومیک، روانی اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
 1. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
 2. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
 3. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 4. نظارت بر انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل
 5. اعلام موارد مشکوک بیماری های حرفه ای بهمدیر بیمارستان و مراکز مربوطه
 6. شناسایی و مستند نمودن آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان و ...
 7. ثبت آمار حوادث در ناشی از کار در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
 8. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
 9. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 10. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۸