مدیریت بیمارستان

تعداد بازدید:۷۳۳

معرفی

مدیریت بیمارستان : آقای محرم نوروزی

مسیر دستیابی:ساختمان اداری-طبقه همکف-واحد اداری-تلفن داخلی:  101

شرح وظایف مدیریت بیمارستان

 

 •     مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری ومالی بیمارستان.
 •     انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.
 •     هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان.
 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی،بالینی،پزشکی و پیراپزشکی.
 •   شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش،کمیته های بیمارستانی و غیره.
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی وبرنامه کلیاز رئیس بیمارستان.
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه بهاستانداردهای بیمارستان.
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهایبیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهتریاست بیمارستان.
 •   نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.
 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان.
 • -   ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهتافزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان.
 • -   نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی.
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه.
 • -   مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنلتحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان .
 • -   ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش.
 • هماهنگی بامترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه.
 • هماهنگی بامترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۸