امور اداری

تعداد بازدید:۱۵۷۷

معرفی

مدیریت امور اداری : آقای احمد محمدزاده


      مسئول امور قرارداد و کارگزین:آقای رسول محمدی

مسیر دستیابی:ساختمان اداری-طبقه همکف-واحد اداری-تلفن داخلی:107

 

شرح وظایف واحد اداری

 

        شرح وظایف

        نظارت، اجرا و پیگیری وظایف محوله واحدهای ذیل:

 • کارگزینی شامل کنترل حضور و غیاب کلیه کارکنان مرکز طبق برنامه های کاری هرواحد، مرخصی، ماموریت، ارتقاء شغلی، صدور احکام و...
 • دبیرخانه شامل دریافت و ارسال مکاتبات، ثبت، بایگانی، تهیه پیش نویس مکاتبات و اتوماسیون اداری.
 • پیگیری نگهداری مناسب، اصولی و استاندارد تاسیسات و ساختمان مرکز از نظر گرمایش، سرمایش، تهویه مناسب، گازهای طبی، حاملهای انرژی، آب، فاضلاب، آسانسور، ارتباطات تلفنی و... همچنین تعمیرات قابل انجام تجهیزات در مرکز.
 • بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، خدمات اداری جهت حفظ سلامتی کارکنان و پاکیزگی محیط اداری، درمانی و محوطه مرکز، جابجایی صحیح بیماران و حمل و نقل وسایل.
 • نقلیه مرکز شامل خودرو اداری و آمبولانس، نظارت بر عملکرد پرسنل از بابت نحوه نگهداری و انجام ماموریتها محوله.
 • نظارت بر واحد تدارکات و انبار، تامین نیازهای مصرفی، تجهیزاتی و پیگیری بموقع تعمیرات خارج از مرکز برای جلوگیری از کاهش عملکرد مرکز و ارائه راهکارهای مناسب برای صرفه جویی.
 • آشپزخانه و تغذیه بیماران و در صورت نیاز همراهان و کارکنان در وعده های غذایی تعریف شده.
 • اطلاعات سلامت شامل پذیرش، آمار و بایگانی، اهتمام کامل جهت جلوگیری از کسورات احتمالی از طرف بیمه های طرف قرار داد و ...
 • مددکاری جهت تشخیص بیماران نیازمند و جلب همکاری ادارات، افراد و سازمانهای مرتبط.
 • روابط عمومی، ورزشی و رفاهی از نظر  انعکاس عملکرد مرکز، جمعبندی کمبودها و نواقص و گزارش به مقام مافوق، ترغیب کارکنان جهت مشارکت در نظام پیشنهادات، همکاری در برنامه های ورزشی و ارائه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر اجرای طرح های مزبور.
 • شرکت در کمیته ها و جلسات مرکز و ارائه پیشنهادات موثر و همکاری دامنه دار در اعتبار بخشی مرکز.
 • انجام وظایف محوله از طرف مقامات مافوق، اجرا سیاستها و خط مشی های دانشگاه، تعاون با کلیه واحدها و همکاران جهت نیل به اهداف سازمانی و ارتقاء مستمر مرکز.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۸