امور مالی

تعداد بازدید:۱۴۹۱

 

مدیریت امورمالی

  

امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری مالی، حسابداری ترخیص، صندوق، کارپردازی ، اموال و درآمد می باشد. کلیه بخش های این واحد مجهز و متصل به شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می شود.
 


مدیر امور مالی: آقای محمد زنده دل

مسئول حقوق و دستمزد:آقای قائمی

مسئول حسابداری تعهدی : آقای محمد زنده دل

مسئول رسیدگی داروئی : خانم کریمیان

  مسئول رسیدگی  : خانم کریمیان
 

 مسئول اعتبارات:بهروز عبدالله پور

مسئول درآمد : اقای رحمان پور محسنی

مسئول صندوق: اقای عسگر توسلی

 کارپردازی مصرفی:اقای جواد موسی زاده

کارپرداز داو و لوازم مصرفی : اقای عباسعلی جلیلی

امین اموال: اقای رحمت محمدزاگان

مسئول قاصدک و پرداختی های غیر مستمر : اقای محمد زنده دل

مسئول انبار دارویی :خانم رحیمی

مسئول انبار مصرفی : اقای یعقوب نریمان نژاد
 

مسئول درآمد و بیمه گری  : اقای رحمان پورمحسنی

واحد امور مالی در قسمت اداری طبقه همکف بیمارستان واقع شده است .

شماره تماس داخلی : 167-168-169
 
شماره تماس مستقیم : 32551260-32551261

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۸