فیزیوتراپی

تعداد بازدید:۱۴۳۸

 

 

رئیس بخش: خانم دکتر الهام عطایی عطابادی

سرپرستاربخش: سرکارخانم زهرا نصرالهی

داخلی:174

 

بخش فیزیوتراپی شامل دوبخش الکتروتراپی،مکانوتراپی درحیطه ارتوپدی ، اختلالات عصبی مرکزی CNS،اختلالات عصبی محیطی PNS،سوختگی ،جراحی،و... ارایه خدمات دارد.

بخش فیزیوتراپی دارای سه کابین مجزا، یک عدد دستگاه TENSدوکاناله،یک عدد دستگاه TENS شش کاناله،یک عدد دستگاه USثابت،یک عدد چراغ IR،یک عدد دستگاه HP و حمام پارافین می باشد.این بخش روزانه به طور میانگین به 30نفرمراجع سرپایی(یک عضو،دوعضو،چندعضو)و5نفر مراجع بستری دربخش(ICU،CCU،داخلی ،جراحی) ارایه خدمات می کند.

بخش فیزیوتراپی درمسیر ورود به بخش عدم رمپ مناسب،عدم نصب نرده برای مراجعینی که با واکر، کراچ،ویلچر استفاده میکنند مشاهده می شود.این بخش فضای کافی برای ارایه تمرین نداشته و مراجعین ازنبود وسایل سرمایشی وگرمایشی عدم رضایت دارند.وشایان ذکر است بخش فیزیوتراپی بیمارستان هیچگونه تضمینی برای امنیت کادرندارد.

طیف وسیع بیماران سرپایی کمردرد،شکستگی،سکته مغزی وبیماران بستری عمدتا دارای مشکلات تنفسی وسکته مغزی میباشد.

الزامات کیفی:


ارایه خدمات الزاما در حوزه سلامت ،رفع مشکل درارتباط با اختلالات حرکتی ودرد ازطریق ارزیابی،تشخیص،درمان و پسشگیری توسط درمانگر مجرب درجهت بهبود کیفیت زندگی مراجعه کنندگان باشد.

الزامات ایمنی:


درمانگرباید با مشکلات،تجهیزات و کارایی آنها شناخت داشته باشد تادرحین ارایه خدمات هیچگونه آسیبی به خود ومراجع نرساند.استفاده از عینک مخصوص مادون قرمز درحین کارباچراغ IR،استفاده ازماسک حین استفاده ازHP،استفاده ازدستکش  ورعایت بهداشت دست درحین وبعد کاربا مراجع،شناخت مشکل بیمار وبرنامه روتین دستگاه الکتروتراپی مناسب بامشکل بیمار درراستای رفع مشکل بیمار ونحوه استفاده از چراغ IRوHP برای امنیت ورضایت بیمار صورت گردد.

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸