زایشگاه

تعداد بازدید:۱۷۸۹

معرفی

     رئیس بخش: دکتر پری ذوالفقاری

               سرپرستاربخش: خانم زهرا ذولفقاری

تلفن داخلی : 163-177   

 

پزشکان بخش : دکتر پری ذوالفقاری- دکترهاله شهلازاده – دکتر سارا جعفرزاده- دکتر الناز آقازیزی

معرفی بخش :

بخش زایشگاه بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهردر طبقه دوم روبروی بخش ccu قرار دارد . بخش مذکور دارای 4 اتاق LDR ویک اتاق پذیرش و یک اتاق آموزش واتاق تریتمنت میباشد. این بخش ماهانه حدود 250بیمار دارد و درسه شیفت کاری صبح، عصرو شب بیماران را پذیرش می کند. در بخش زایشگاه شیفت صبح از ساعت 7:15 الی14:15 ، شیفت عصر از ساعت 13:00 الی 20  وشیفت شبکاری از ساعت 19 الی 8صبح می باشد. درشیفت صبحکاری 3 نفر ماما(شامل مسئول بخش و استف بخش ویکنفر ماما) ویک نفر منشی بخش و یکنفر خدمات ودر شیفت عصر سه نفرماما و یکنفر خدمات ودر شیفت  شب سه نفر ماما و یکنفر خدمات طبق برنامه از قبل تعیین شده انجام وظیفه می نمایندضمنا یکنفر ماما  به صورت آنکال اعزام برای مادرانی که به اردبیل اعزام میشوند طبق برنامه از قبل تعیین شده وجود دارد و در صورت وجود بیمار اعزامی طبق هماهنگی سوپروایزر در بخش حضور یافته و مادرراجهت اعزام به اردبیل همراهی میکند.

مادران پس از زایمان بمدت 2 ساعت در بلوک زایمان حضور دارند وپس از آن به بخش زنان منتقل میشوند.

راههای دسترسی به بخش :

بخش فقط دارای یک درب ورودی است که درطبقه دوم روبروی بخش ccu قرار دارد.بخش فاقد خروجی فرار و پنجره میباشد.

 

تعداد تخت موجود در بخش : 4تخت زایمان و6 تخت بیمار

خدمات ارائه شده: 

بستری کردن مادران طی لیبر و انجام زایمان - بستری مادران تحت نظر - آموزش به مادران - مراقبت از نوزادان توسط مامای مراقب نوزاد- آموزش زایمان فیزیولوژی در کلاس آموزش- ارائه گواهی ولادت برای تمام نوزادان متولد شده به روش طبیعی و یا سزارین - آماده نمودن مادران برای سزارین در صورت لزوم- انجام NST برای مادران بستری وسرپایی –ویزیت بیماران بستری وسرپایی و درخواست آزمایشات وسونوگرافی در صورت نیاز

امکانات بخش:

بخش زایشگاه دارای یخچال - گوشی تلفن - سیستم گرمایشی وسرمایشی مرکزی- اکسیژن مرکزی به تعداد تختهای بخش - ساکشن پرتابل به تعداد 1 عدد - دستگاه DC شوک 1 عدد- دستگاه ECG 1عدد - مانیتور بیمار 1عدد- دستگاه فتال مانیتورینگ 2 عدد - سونوکیت 5 عدد - انکوباتور پرتابل 1 عدد - سیتم کامپیوتری 2 عدد - دستگاه واکیوم 1 عدد میباشد

مقررات بخش:

 ویزیت روزانه بیماران توسط پزشکان مقیم

حضور کلیه پرسنل کشیک طبق برنامه

داشتن لباس فرم همراه با کارت شناسایی خوانا توسط کلیه پرسنل بخش

برگزاری کنفرانس وجلسات ماهانه داخل بخش در تاریخ و ساعت مشخص

پایش بخش توسط دفتر پرستاری بیمارستان به طور مرتب

آموزش کلیه بیماران و مراجعین

انجام آزمایشات روتین

 

آموزشهای مورد نیاز بیماران :

آموزش بدو ورود ،حین بستری وزمان ترخیص که به طور شفاهی در بخش توسط ماما انجام می شود وبرگه آموزش های فوق نیز در پرونده موجود می باشد.

استفاده صحیح ازداروها وزمان مراجعه به پزشک مربوطه به همراهان بیمارآموزش داده می شود.

پمفلت آموزشی به بیماران مراجعه کننده به بخش داده می شود.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸