شورای آموزشی

تعداد بازدید:۳۰۷۵
اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل
نام خانوادگی، نام سمت در شورا نام خانوادگی، نام سمت در شورا
دکتر بهمن بشردوست  عضو و رئیس شورا دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر جعفر محمدشاهی عضو دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو دکتر ایرج فیضی عضو
دکتر رضا علی پناه مقدم عضو دکتر هادی پیری عضو
دکتر کاظم معاضدی عضو کاظم آخربین دبیر شورا
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو     

تلفن تماس با دبیر شورا 33534699-045

تقویم برگزاری جلسات شورای آموزشی شش ماهه دوم 1399 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۹