کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۱۲۸۸

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس
دکتر جعفر محمدشاهی عضو و دبیر
دکتر هادی پیری  عضو
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو 
دکتر پرویز مولوی عضو
دکتر رضا علی پناه مقدم عضو
دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو و دبیر 
کاظم آخربین عضو
عسگر آرمون عضو
دکتر یداله خرمی  عضو( دانشجوی دستیار تخصصی بیماریهای داخبی 96 ) 
رضا پناهی  عضو (دانشجوی پزشکی 95)
سعید پورصادق عضو ( دانشجوی پزشکی 98 )

آموزش پزشکی عمومی، اداره آموزش، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی؛ تلفن های تماس: رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵، دبیر کمیته ۳۳۵۳۴۶۷۷
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۹