رئیس امور عمومی

تعداد بازدید:۵۸۴۰
حسن لطفی : رئیس امور عمومی

مدرک تحصیلی: لیسانس 

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی 

تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۶۹۷

تلفن داخلی ۱۱۹

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

مجموعه مدیریت امور عمومی
امور مالی خدمات اداری تدارکات کارگزینی دبیرخانه
نقلیه روابط عمومی طرح تکریم کمیته امور رفاهی تاسیسات

 

کلید واژه ها: رئیس امور عمومی، حسن لطفی

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۹